Traffic Mojo

Traffic Mojo Logo

 

Traffic Mojo forgalomfelvételi szolgáltatás – Adatkezelési tájékoztató

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint jelen dokumentumban tájékoztatja a felvételeket készítő Create Value Kft. az érintetteket a videórögzítés és személyes adatok kezelésével kapcsolatban.


Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

  • Adatkezelő:   Create Value Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
  • Cím: 1135 Budapest, Zsinór utca 38-40.
  • Elérhetőség: INFO@CVMAIL.HU
  • Adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelő nyilatkozik, hogy az Infotv. 25/L. §-a értelmében
    adatvédelmi tisztviselő kijelölése nem kötelező, ezért adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl ki.


A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása
Az adatgyűjtés a Create Value Kft. forgalomszámlálási feladatai kapcsán érintett közterületeken telepített, képfelvétel rögzítésére alkalmas berendezések által gyűjtött adatokkal (videófelvételek) történik.

Adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelést megvalósító videórögzítés célja a automatizált forgalomszámlálási szolgáltatás nyújtása, amely videófelvétel készítésén és elemzésén alapuló tevékenység.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) (szerződés teljesítéséhez szükséges), és f) pontja (az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges), és az Infotv. 5. § (1) bekezdés c) pontja (az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges és azzal arányos).


A kezelt személyes adatok kategóriái és az érintettek köre (az adatkezelés tárgya)
A videofelvételt készítő kamera a forgalomszámlálással érintett közterületeken a közterület képét, a közlekedési szituációkat veszi fel, ennek során a következő személyes adatok kezelésére kerülhet sor:
• az utcán tartózkodó és/vagy közlekedő emberek képmása
• az utcán tartózkodó és/vagy közlekedő járművek forgalmi rendszáma, a járműben ülő emberek képmása.


Az érintett közterületek felsorolását a(z) a forgalomszámlálási szolgáltatás ajánlata tartalmazza, illetve a mérések alkalmával az Adatkezelő közzéteszi a trafficmojo.hu weboldalon.
A videórögzítő-berendezés nem készít folyamatos videofelvételeket, kizárólag a forgalomfelvételhez előre meghatározott, szükséges mérések időtartama alatt üzemel.


A személyes adatok felhasználása, érintettek azonosítása
Az Adatkezelő a felvételek során rögzített személyes adatokat semmilyen módon nem kívánja felhasználni, azok a szolgáltatási céljának megfelelő felvételek készítésének elkerülhetetlen velejárói. Kizárólag a kamerafelvételeken szereplő közlekedési szituációkat használja a szolgáltatás nyújtása során. Az Adatkezelő nem rendelkezik olyan eszközökkel, illetve eszközökhöz való hozzáféréssel, amelyek a rendszámokhoz, arcokhoz valódi személyeket
tudna társítani, az érintettek azonosítására nem kerül sor.


A személyes adatok tárolásának feltételei, az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre

Az Adatkezelő a felvételek során keletkezett videófájlokat 30 napig változatlan formában megőrzi (tárolja). A szolgáltatás szempontjából alkalmatlan videofelvételek a 30. napon teljes egészében és véglegesen törli. A szolgáltatás szempontjából alkalmas videofelvételeket anonimizálást követően 30 napon túl, határozatlan ideig megőrzi és felhasználhatja szolgáltatás- és kutatás-fejlesztés céljából. Az anonimizálás során a személyek arcát és a
gépjárművel rendszámát az Adatkezelő visszaállíthatatlanul felismerhetetlenné teszi, mely eljárást követően megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik.
A személyes adatokat tartalmazó felvételekhez kizárólag azon személyek férhetnek hozzá (a szolgáltatás szempontjából alkalmas felvételek kiválasztása és az anonimizálás során), akik a szolgáltatás nyújtásában részt vesznek, egyebekben a hozzáférésre lehetőség nem megengedett.


Adattovábbítás, Adatfeldolgozás
Adatkezelő nyilatkozik, hogy a személyes adatokat továbbítja, és az adatok feldolgozása érdekében harmadik személyt von be az adatkezelésbe. Az Adatkezelő kizárólag olyan személyt von be az adatkezelésbe, akit a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesnek ítél.
Adatkezelő kérésre rendelkezésre bocsájtja a teljesítésbe bevont harmadik fél adatkezelésre vonatkozó irányelveit.


Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai, valamint azok érvényesítése módja

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv-ben meghatározott feltételek szerint

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
c) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

Az érintett a kérelmét az Adatkezelő elérhetőségein, írásban jogosult benyújtani. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül a kérelemben foglaltak teljesítésről, vagy annak
indokolással ellátott elutasításáról és a jogorvoslati lehetőségekről írásban értesíti az érintettet.


Az érintettek jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Adatkezelő eljárásához észrevételei, kérései vannak, az Adatkezelő elérhetőségén jelezhet.
Az érintettek, amennyiben az Adatkezelő eljárását sérelmezik és valószínűsítik, hogy az Adatkezelő eljárása során jogaik sérülnek, az illetékes hatósághoz fordulhatnak jogorvoslatért:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az Adatkezelő az általa rögzített, illetve részére átadott személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési tájékoztatóban rögzített módon kezeli, biztosítja annak a törvényi célnak az elérést, hogy személyes adatával mindenki
maga rendelkezzen.


Budapest, 2022.07.08.
Create Value Kft.